مدارک دانش آموختگان آکادمی سورا

مدارک رسمی سازمان فنی حرفه ای برای آکادمی سورا

آموزش برنامه نویسی (#c)
مدرک رسمی سازمان فنی حرفه ای
برنامه نویس (#c)
آموزش برنامه نویسی (#c)
مدرک رسمی سازمان فنی حرفه ای
برنامه نویس (#c)
آموزش برنامه نویسی (#c)
مدرک رسمی سازمان فنی حرفه ای
برنامه نویس (#c)
آموزش طراحی وب سایت سورا
مدرک رسمی سازمان فنی حرفه ای
طراحی سایت (CIW)
آموزش طراحی وب سایت سورا
مدرک رسمی سازمان فنی حرفه ای
طراحی سایت (CIW)
آموزش طراحی وب سایت سورا
مدرک رسمی سازمان فنی حرفه ای
طراحی سایت (CIW)
آموزش طراحی وب سایت سورا
مدرک رسمی سازمان فنی حرفه ای
طراحی سایت (CIW)
آموزش سئو (seo)
مدرک رسمی سازمان فنی حرفه ای
مدیر سئو (seo)
آموزش سئو (seo)
مدرک رسمی سازمان فنی حرفه ای
مدیر سئو (seo)
آموزش طراحی وب سایت سورا
مدرک رسمی سازمان فنی حرفه ای
طراحی سایت (CIW)
آموزش سئو (seo)
مدرک رسمی سازمان فنی حرفه ای
مدیر سئو (seo)
آموزش طراحی وب سایت سورا
مدرک رسمی سازمان فنی حرفه ای
طراحی سایت (CIW)
آموزش طراحی وب سایت سورا
مدرک رسمی سازمان فنی حرفه ای
طراحی سایت (CIW)