مدارک دانش آموختگان آکادمی سورا

مدارک رسمی سازمان فنی حرفه ای برای آکادمی سورا

آموزش طراحی وب سایت سورا
مدرک رسمی سازمان فنی حرفه ای
مدیر سئو (seo)
آموزش طراحی وب سایت سورا
مدرک رسمی سازمان فنی حرفه ای
مدیر سئو (seo)
آموزش طراحی وب سایت سورا
مدرک رسمی سازمان فنی حرفه ای
طراحی سایت (CIW)
آموزش طراحی وب سایت سورا
مدرک رسمی سازمان فنی حرفه ای
طراحی سایت (CIW)
آموزش طراحی وب سایت سورا
مدرک رسمی سازمان فنی حرفه ای
طراحی سایت (CIW)
آموزش طراحی وب سایت سورا
مدرک رسمی سازمان فنی حرفه ای
مدیر سئو (seo)