طراحی و توسعه نرم افزار

آخرین نمونه کارها

طراحی و توسعه نرم افزار پیشگامان فناوران سورا

طراحی و توسعه نرم افزار اختصاصی

پیاده سازی نرم افزارها در شرکت پیشگامان فناوران سورا توسط سه تیم مختلف انجام خواهد شد. تیم طراحی واسط کاربری وظیفه طراحی ظاهر نرم افزار را بر عهده دارد. این تیم با رعایت اصول UX، و مطالعه امکاناتی که در فاز قبل تهیه شده است اقدام به تولید واسط کاربری نرم افزار خواهد کرد. اگر پروژه نرم افزاری نیاز به طراحی اپلیکیشن موبایل داشته باشد، تیم واسط کاربری موبایل نیز با تیم طراحی واسط کاربری نرم افزار به صورت مشترک بر روی طراحی واسط کاربری کار خواهند کرد.

آخرین نمونه کارها