تیم کاری سورا

محمد امین زاده

محمد امین زاده

FRONT END DEVELOPER

حسین صادقی

حسین صادقی

PHP & JAVA DEVELOPER

جمال فاضلی

جمال فاضلی

.NET DEVELOPER

مهدیه حاجی مرادی

مهدیه حاجی مرادی

Content creator

فاطمه یوسفی

فاطمه یوسفی

Graphic Designer