شهر زبان فن بیان

شهر زبان فن بیان

شهر زبان فن بیان، یکی بزرگترین و بهترین آموزشگاه های زبان های خارجه در ایران می باشد. شرکت سورا طراحی تمامی پوسترهای این آموزشگاه را بر عهده گرفته است.

  • نرم افزارهای استفاده شده در طراحی : Photoshop - Illustrator

  • نام ارگان یا شرکت : شهر زبان فن بیان