پوستر مرکز کامپیوتر دانشگاه صنعتی شاهرود

پوستر مرکز کامپیوتر دانشگاه صنعتی شاهرود

شرکت سورا وظیفه طراحی پوسترهای مرکز کامپیوتر دانشگاه صنعتی شاهرود را بر عهده دارد. این استند با تایید مدیریت مرکز کامپیوتر دانشگاه صنعتی شاهرود طراحی شده است.

  • نرم افزارهای استفاده شده در طراحی : Photoshop - Illustrator

  • نام ارگان یا شرکت : مرکز کامپیوتر دانشگاه صنعتی شاهرود