شرکت آرسن ویرا موتور

شرکت آرسن ویرا موتور

این وب سایت به سفارش شرکت شرکت آرسن ویرا موتور، سفارش و طراحی شده است.

 • لینک سایت : https://arssen.ir

 • زبان های استفاده شده در قسمت front پروژه : HTML - Css - Bootstrap - Js - Jquery

  HTML - Css - Bootstrap - Js - Jquery

 • زبان استفاده شده در قسمت back پروژه : asp.net core

  asp.net core

 • حالت واکنش گرایی سایت : Fully responsive in all sizes with Bootstrap

  Fully responsive in all sizes with Bootstrap

 • سئو سایت : Compliance with the main rules of SEO

  Compliance with the main rules of SEO