نمایشگاه فرصت های شغلی

نمایشگاه فرصت های شغلی

شرکت سورا تمامی پوسترهای فنی حرفه ای دامغان را طراحی و تنطیم می کند.

  • نرم افزارهای استفاده شده در طراحی : Photoshop - Illustrator

  • نام ارگان یا شرکت : فنی حرفه ای دامغان