اولین نمایشگاه کار استان سمنان

اولین نمایشگاه کار استان سمنان

شرکت سورا بازوی اجرایی اولین نمایشگاه کار استان سمنان از سمت دانشگاه صنعتی شاهرود انتخاب شد و وظیفه طراحی وب سایت، طراحی تمامی پوسترها، طراحی کتیبه های معرفی، طراحی کارت های پرسنلی و ... به شرکت سورا سپرده شد.

  • نرم افزارهای استفاده شده در طراحی : Photoshop - Illustrator

  • نام ارگان یا شرکت : دانشگاه صنعتی شاهرود و پارک علم و فناوری