سالن پیرایش گلچین

سالن پیرایش گلچین

آرایشگاه گلچین بهترین و بزرگترین آرایشگاه سطح شهرستان شاهرود می باشد. برای این آرایشگاه پوسترها و وب سایت طراحی شده است.

  • نرم افزارهای استفاده شده در طراحی : Photoshop - Illustrator

  • نام ارگان یا شرکت : سالن پیرایش گلچین