کاریابی شاهکار دانشگاه صنعتی شاهرود

کاریابی شاهکار دانشگاه صنعتی شاهرود

کاریابی شاهکار دانشگاه صنعتی شاهرود اولین کاریابی تخصصی استان سمنان می باشد. این وب سایت به سفارش دانشگاه صنعتی شاهرود و مدیریت امور فناوری، تجاری سازی و کارآفرینی دانشگاه طراحی و کدزنی شده است.

 • لینک سایت : http://shahkar.shahroodut.ac.ir

 • زبان های استفاده شده در قسمت front پروژه : HTML - Css - Bootstrap - js - jquery

  HTML - Css - Bootstrap - js - jquery

 • زبان استفاده شده در قسمت back پروژه : PHP

  PHP

 • حالت واکنش گرایی سایت : Fully responsive in all sizes with Bootstrap

  Fully responsive in all sizes with Bootstrap

 • سئو سایت : Compliance with the main rules of SEO

  Compliance with the main rules of SEO