توشهری

آریم وب - توشهری
  • زبان های استفاده شده در قسمت front پروژه : css - bootstrap

  • زبان استفاده شده در قسمت back پروژه : Asp.Net Core

  • حالت واکنش گرایی سایت : توشهری